Formulari d'autenticació d'usuari de la Universitat de Lleida

Introduïu el vostre nom d'usuari i la contrasenya, marqueu amb el ratolí
la combinació numèrica que apareix a la pantalla i feu clic a «Envia».

 

Introduïu el número: 1234 aquí:

Crear o recuperar usuari i contrasenya d'estudiant/a


Identifiqueu-vos amb targeta UdL o DNIe AQUÍ


En relació amb les dades personals facilitades mitjançant la present sol·licitud:
- La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del seu tractament (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
- Les dades són imprescindibles per poder resoldre la vostra sol·licitud, i s'utilitzaran només amb aquesta finalitat.
- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució de la present sol·licitud no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap persona interessada hi hagi interposat recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstos en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
- Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.seuelectronica.udl.cat.