SOL·LICITAR ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA
ELECTRÒNICAMENT


Per presentar la vostra sol·licitud d'accés a informació pública electrònicament heu d’emprar aquests formularis web, identificant-vos amb alguna d'aquestes possibilitats:


amb certificat digital

sense certificat digital
SOL·LICITAR ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA
PRESENCIALMENT


Per presentar la vostra sol·licitud d'informació pública de forma presencial heu de descarregar-vos aquest formulari, complimentar-lo i presentar-lo (amb el vostre DNI/passaport) a l' Oficina d’Assistència en Matèria de Registres (OAMR) de la Universitat de Lleida, prèvia identificació.

Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Infomació Pública
SOL·LICITUDS D'ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA
REBUDES i TRAMITADES


Consulteu les sol·licituds rebudes i tramitades durant l'any en curs.

Consulteu les sol·licituds rebudes i tramitades d'anys anteriors.

El color de fons canvia automàticament amb l'hora oficial

Quan rebré una resposta de la Universitat?
La Universitat té l’obligació de comunicar què ha decidit en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de rebre la vostra sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar fins a quinze dies naturals addicionals, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. Si la sol·licitud és estimada total o parcialment, la Universitat us ha de subministrar la informació, en el format que hàgiu indicat, en el termini de trenta dies hàbils.

Què passa si no rebo una resposta de la Universitat?
La vostra sol·licitud s’entén acceptada si la Universitat no us comunica la seva decisió en aquest termini d’un mes. Aquesta circumstància no eximeix la Universitat del seu deure de contestar-vos, però sí impedeix posteriorment una decisió expressa en sentit contrari.

Quins recursos o reclamacions puc interposar-hi?
Si la Universitat denega la vostra sol·licitud, o l’accepta només parcialment, podeu interposar un recurs de reposició davant el rector, en el termini d’un mes; una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, en el termini també d’un mes; o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar tots tres terminis de l’endemà que sigui efectiva la notificació.

Què puc fer amb la informació que m’ha facilitat la Universitat?
Com a regla general, la reutilització de la informació que us facilita la Universitat queda subjecta a la Llicència oberta d'ús d'informació – Catalunya, sens perjudici d’altres llicències complementàries de Creative Commons, si s’escau. Aquesta llicència us permet compartir, modificar i utilitzar lliurement aquesta informació de manera flexible, només respectant les condicions d’ús que preveu la normativa. Podeu demanar un certificat de les condicions de reutilització mitjançant escrit adreçat a la secretària general de la Universitat de Lleida, que us el trametrà en el termini màxim de quinze dies hàbils.

Tràmits de l'estudiantatEstadística

 • 3466 sol·licituds de permanència des de 29/7/2014
 • 8000 edictes publicats a eTAULER des de 2/3/2015
 • 82 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (certificació) des de 30/1/2017
 • 826 sol·licituds d'avaluació docent autonòmica (retribucions) des de 30/1/2017
 • 2619 instàncies habilitades des de 29/5/2017
 • 15123 sol·licituds de certificat acadèmic oficial des de 21/4/2015
 • 17328 sol·licituds de títol oficial des de 4/6/2015
 • 4678 sol·licituds de clau 24h des de 26/9/2016
 • 3869 instàncies específiques d'estudiantat extern UdL des de 17/7/2018
 • 44534 instàncies específiques estudiantat UdL des de 17/7/2018
 • 9690 instàncies presentades amb certificat digital des de 12/3/2013
 • 880776 visites a pàgines

 • Propietat

  Avísos a la UdL

  • Adreça electrònica oficial de la Universitat de Lleida per avisos de notificació: sg.secretaria@udl.cat

  Més informació de la UdL